คำถามที่พบบ่อย

152

1.การยื่นแบบชำระภาษีป้ายประจำปี ในเขตเทศบาลตำบลท่าผา เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ ต้องเตรียมไรบ้าง และมีวิธีการชำระภาษีอย่างไรบ้างครับ ?

ตอบ   เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแสดงแบบรายการภาษีป้าย  ตั้งแต่วันเริ่มทำการวันที่  มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี  โดยเสียเป็นรายปียกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน และให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปี และเสียภาษีป้ายเป็นรายงวด ๆ ละ 3 เดือนของปี

2. ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่
3. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผ่อนชำระเป็นสามงวดเท่า ๆ กันก็ได้

  1. ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ ภาษีบำรุงท้องที่

 ตอบ ภาษีบำรุงท้องที่   เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน อัตราภาษี
* จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลายอัตรา ขอทราบ รายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
* ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอัตราปกติ
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี
1. ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และชำระภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม – 30 เมษายน ของทุกปี 
2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ โอนกรรมสิทธิ์
การลดหย่อน และการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่
1. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัยโดยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้น ลดหย่อนได้ 1 ไร่ ส่วนที่เกินต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด
2. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านทำการค้า และได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว จะได้รับการ ยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่    ติดต่อขอยื่นแบบชำระภาษีได้ที่   กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าผา   อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง ในวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. โทรศัพท์ / โทรสาร…  054 –  328 459 ต่อ 13  ครับ

  1. อยากทราบที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พร้อมเบอร์โทรศัพท์เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงาน ครับ

 ตอบ ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลตำบลท่าผา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าผา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร : 054-328459   www.thapalampang.go.th ครับ

  1. อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลท่าผา ?

ตอบ การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 (ปีงบประมาณ 2562) ที่ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ไม่มาลงทะเบียน และมาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 (1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป) จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป) ครับ