กองช่าง

1235

นายเอกไชญ  เนตรวิศุทธ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 095-5193514

ต้อมนายสุทธิชา สุภาการ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทรศัพท์ 089 – 559 9705
1-1
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์
ชนะนายชนะ สุดไกร
พนักงานสูบน้ำ
ทาชาญนายทาชาญ สุดไกร
พนักงานสูบน้ำ