กองช่าง

1873

 


นายเอกไชญ  เนตรวิศุทธ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 095-5193514
ต้อม
นายสุทธิชา สุภาการ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทรศัพท์ 089 – 559 9705

นายณรงค์ศักดิ์ กุลวงศ์คเณศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ 086 – 6274156

นายดำรงค์ สุขแรง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทรศัพท์ 089-8351841
ชนะ
นายชนะ สุดไกร
พนักงานสูบน้ำ
ทาชาญ
นายทาชาญ สุดไกร
พนักงานสูบน้ำ

นายอลงกต แสนสุนนท์
คนงานทั่วไป

นายนรินทร์ ศรีไชยา
คนงานทั่วไป

นายธีรวุฒิ สายปะละ
คนงานทั่วไป

นายบุญภพ ปัญญาปลูก
คนงานทั่วไป

นายปาราเมศ เมืองใจ
คนงานทั่วไป