กองช่าง

1477

นายเอกไชญ  เนตรวิศุทธ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 095-5193514

ต้อมนายสุทธิชา สุภาการ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทรศัพท์ 089 – 559 9705
นายณรงค์ศักดิ์ กุลวงศ์คเณศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
โทรศัพท์ 086 – 6274156
นายดำรงค์ สุขแรง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทรศัพท์ 089-8351841
ชนะนายชนะ สุดไกร
พนักงานสูบน้ำ
ทาชาญนายทาชาญ สุดไกร
พนักงานสูบน้ำ