กองคลัง

2094
ผอคลังนางลานีย์ วิจิตรพลเกณฑ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 081-1739256
นงนุชนางสาวนงนุช ละม่อม
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
โทรศัพท์  081 – 0246633
รุจิรานางสาวรุจิรา แปงแสน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทรศัพท์ 088 – 268 2771
นายณัฐวุฒิ จารุเสน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 081-9923045
รุ่งนภา ไชยากุล(1)นางรุ่งนภา ไชยากุล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทรศัพท์ 093 – 4196392
นิชรินทร์ ยศสมุทร์นางสาวนิชาภา ยศสมุทร์
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ