สำนักปลัดเทศบาล

2566

นายปรีชา  คำชุม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 081 – 7652041
กี้นายอภิเชษฐ์ แต้บูรพา
นิติกรชำนาญการ
โทรศัพท์ 092 – 326 5956
เบญจวรรณ 2นางเบ็ญจวรรณ บุตร์โส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 081-3666032
วรางคณานางวรางคณา ปุกคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ 089-8535115
นางสาวเพ็ญนภา แก้วใจบุญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ 089-1912288
ผดาวรรณ แก้วทิพย์นางผดาวรรณ แก้วทิพย์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทรศัพท์ 089-4302015
06 เนตรดาวนางเนตรดาว แปงนุจา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์ 090-3215646
ธนพล 2(5)

นายธนพล เทียนสันต์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
โทรศัพท์ 093 – 2790925

01 มานพ

นายมานพ ตินนะศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทรศัพท์ 080-1273889

นางสาวธนัญญา วงศ์ผาคุณ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 098-6626431
ปิยะ-สป

นายปิยะ ปินใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

บิ๊กนายวีรพงษ์ ประแกกัน
พนักงานขับรถยนต์