โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตำบลท่าผา ตำบลต้นบุญ ตำบลต้นแบบ

46

นายกสมยศ สาปคำ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา ได้จัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง โดยมีท่าน พระครูสิริธรรมบัณฑิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตฝ่ายบรรพชิตทุกท่าน ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5   ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้รักษาศีล 5 ให้เป็นบุคคลต้นบุญ ต้นแบบ  แก่ชุมชนในตำบลท่าผา การพิจารณาคัดเลือกบุคคลในตำบลท่าผา  จำนวน 8 หมู่บ้าน ที่มีคุณสมบัติเป็นบุคคลต้นบุญ  ต้นแบบ  มีจำนวนรวม   61  ราย  ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท  ดังนประเภทผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 จำนวน   38 ราย ประเภทงดอบายมุขตลอดชีวิต  จำนวน   23  รายโดยมี ท่านพระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน เจ้าคณะอำเภอเกาะคา ได้มีเมตตามาเป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับบุคคลต้นบุญต้นแบบของการรักษาศีล 5  วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น. ณ วัดท่าช้าง หมู่ 6 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง