โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 กิจกรรมที่ 4 การจัดกิจกรรมสัปดาห์แรก 

17

เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 กิจกรรมที่ 4 การจัดกิจกรรมสัปดาห์แรก  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและนันทนาการ การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าผา โดย นายกสมยศ สาปคำ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา ได้มอบหมายให้ นายธาดา หล้าสมบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา ปฏิบัติราชการแทนในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าผา โครงสร้างคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียน “โรงเรียนอยู่เป็นสุข” ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้สูงวัย  – นันทนาการในผู้สูงวัยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง