รายชื่อโรงงานเซรามิคหมู่บ้านท่องเที่ยว

3922

บ้านศาลาเม็ง หมู่ที่ 9

 1. โรงงานต้นโพธิ์เซรามิก โดย นายศรีลาด สาปคำ โทร 081 – 951 9096 และ 054 – 281 345
 2. โรงงานแอ๊นท์และชะเอิงเซรามิก โดย นายสมยศ สาปคำ โทร 086 – 117 0437 และ 054 – 327 526
 3. โรงงานโมเดลเลอร์เซรามิก  โดย ธีรภัทร์ พูลพล โทร 089 – 998 5502
 4. โรงงานสาธรเซรามิก โดย นางพนิตตา ศรีรัตนา โทร 089 – 623 3533
 5. โรงงานสุขแก้วเซรามิก โดย นายณัฐพล ทาริยะวงค์ โทร 054 – 327 445
 6. โรงงานสายยันต์เซรามิก โดย นางสายยันต์ พุทธิแก้ว โทร 081 – 980 5058

บ้านศาลาบัวบก หมู่ที่ 8

 1. โรงงานศาลาทองเซรามิก  โดย นางแสงเดือน จโนภาส โทร 083 – 945 5089
 2. โรงงานอุไรวรรณเซรามิก โดย นางอุไรวรรณ พิศปิงคำ โทร 081 – 998 5649
 3. โรงงานหนุ่มเซรามิก โดย นายชนะ สิทธิ โทร 054 – 284 087
 4. โรงงานบาระมีเซรามิก โดย นางระพีพรรณ บารมี โทร 082 – 188 8737
 5. โรงงานวินเวฟเซรามิก โดย นายพร ถิ่นอ่วน โทร 081 – 783 8659 และ 084 – 987 4315
 6. โรงงานระฆังทองเซรามิก โดย นายสงัด เมืองแนว โทร 089 – 558 8069
 7. โรงงานศาลาเงินเซรามิก โดย นายสนิท เนืองแนว โทร 054 – 328 106