กิจกรรมเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ  ประจำปี 2565

9

เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จัดกิจกรรมเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ  ประจำปี 2565 เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมขน และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรตำบลท่าผา โดยมี นายกสมยศ สาปคำ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา เป็นผู้มอบพันธุ์กุ้งก้ามกราม ให้แก่ตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำในชุมชนเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและสร้างแหล่งอาหารให้กับเกษตรกร วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ลำเหมืองแม่มั่ง หมู่ 6 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง