หัวหน้าส่วนราชการ

411
d1นางศรีจันทรา องอาจ
ปลัดเทศบาลตำบลท่าผา
d2นางวรัญญา แสนทอน
หัวหน้าสำนักปลัด
d3นางลานีย์ วิจิตรพลเกณฑ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
d4นายณรงค์ เครือไหม
ผู้อำนวยการกองช่าง