สำนักปลัดเทศบาล

584
วรัญญา(1)นางวรัญญา แสนทอน
หัวหน้าสำนักปลัด
กี้นายอภิเชษฐ์ แต้บูรพา
นิติกรชำนาญการ
เบญจวรรณ 2นางเบ็ญจวรรณ บุตร์โส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วรางคณานางวรางคณา ปุกคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เพ็ญนภานางสาวเพ็ญนภา แก้วใจบุญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ผดาวรรณ แก้วทิพย์นางผดาวรรณ แก้วทิพย์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
06 เนตรดาวนางเนตรดาว แปงนุจา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ธนพล 2(5)

นายธนพล เทียนสันต์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

01 มานพ

นายมานพ ตินนะศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ปิยะ-สป

นายปิยะ ปินใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

บิ๊กนายวีรพงษ์ ประแกกัน
พนักงานขับรถยนต์