การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าผา สมัยสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี๒๕๖๓ ครั้งที่๑ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

24

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายศิวกร ถนอมจิตร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าผา เรียกคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผาเข้าประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง