การจัดพิธีพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

44

กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดพิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562  เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562  เวลา 10.00 น.   ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมี ผู้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานทั้งสิ้นจำนวน 60 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน 1,953 ครัวเรือน พร้อมด้วยโรงเรียนบ้านศาลาสามัคี 1 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าผา อีก จำนวน 1 แห่ง รวมเป็น 1,955 ภาพ