ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์(สุสานบ้านศาลาหม้อ) หมู่ที่7 ศาลาหม้อ

120

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์(สุสานบ้านศาลาหม้อ) สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านศาลาหม้อ ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พิกัดที่ตั้งโครงการ N 2013955  E 542352 ขนาดของโครงการ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าผา ราคา 348,000.- บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)