โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 จากบ้านเลขที่ 22 ถึง บ้านเลขที่ 49/1 หมู่ที่ 8 บ้านศาลาบัวบก ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

6

Read more...