สมาชิกสภาเทศบาล

376
ประธานนายศิวกร ถนอมจิตร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าผา
สุพจน์ร้อยตรี สุพจน์ อินไผ่พันธุ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าผา
d1นางศรีจันทรา องอาจ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าผา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ประภาสประภาส ปวนวันประสม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา เขต 1
สนนายสน เรือนทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา เขต 2
บุญเลิศนายบุญเลิศ ลำภู
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา เขต 1
สุรีย์นางสุรีย์ กันวะนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา เขต 2
ณรงค์นายณรงค์ สิงห์ขร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา เขต 1
ทองทิพย์นายทองทิพย์ วัฒโล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา เขต 2
อานนท์นายอานนท์ สิงห์ขร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา เขต 1
 

มานิตย์นายมานิตย์ ศิริธรรม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา เขต 2