การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นโครงการสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์จากแม่น้ำวังเพื่อโครงการเกษตรแปลงใหญ่

43

เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่กลุ่มปลูกหญ้าเนเปียร์ / กลุ่มพืชสวน / กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำการเกษตร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11  ในเขตตำบลท่าผา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปัญหาการขาดแคลนน้ำ  กับโครงการสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์จากแม่น้ำวังเพื่อโครงการเกษตรแปลงใหญ่ โดยมีลำห้วยลึก ห้วยแก้ว และห้วยหม้อแกง เป็นแหล่งรองรับน้ำจากการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ วัดบ้านสบปุง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง