การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

37

นายศิวกร ถนอมจิตร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าผา เรียกประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าผา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง