โครงการอบรมอาสาสมัครเครือข่ายป้องกันควบคุมไฟป่าประจำปี 2566

23

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครเครือข่ายป้องกันควบคุมไฟป่าประจำปี 2566 โดยมี ท่านนายกสมยศ สาปคำ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา ประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเสกสรร แดงใส หัวหน้าปฏิบัติการพิเศษไฟป่าม่อนพญาแช่ ลำปาง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้นั้น มุ่งเน้นถึง ( ๑ ) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านทฤษฎีการควบคุมไฟป่าพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( ๒ )เพื่อให้เครือข่ายร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ที่เกิดขึ้นแล้วสามารถปฏิบัติงานครบคุม ไฟป่าใน (๓)  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดทัศนคติที่ถูกต้องต่อปัญหาไฟป่า เลิกพฤติกรรมจุดไฟเผาและหันมาร่วมกันดูแลควบคุมไฟป่าอย่างจริงจัง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าผาขอขอบคุณไปยังผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ทุกท่าน ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการนี้