โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยน้อย ประจำปี 2566

32

เทศบาลตำบลท่าผา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดพระธาตุดอยน้อย ประจำปี 2566   วันที่ 17 เมษายน 2566  ตั้งแต่เวลา เก้าโมงเจ้า เป็นต้นไป   ณ  บ้านนางแตน หมู่ 1 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในกิจกรรมมีการสวดเจริญพุทธมนต์ การสรงน้ำองค์ธาตุดอยน้อย สรงน้ำรอยพระพุทธบาทกู่แต้ – และสรงน้ำสถูปบรรจุอัฐิครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อความเป๋นศิริมงคล เนื่องในประเพณีใหม่เมืองตามแบบฉบับของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล การแห่ครัวตานของชาวตำบลท่าผาทั้ง 8 หมู่บ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น การแสดงดนตรีพื้นเมืองของเด็กนักเรียน สะล้อ ซอ ซึง  และการแสดงดนตรีวงใหญ่