โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

36

เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยพระปณิธานที่ศาสตราจารย์ ที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรขาวไทย โดยเฉพาะปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติและทรงมี  พระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้า หมดไปจากประเทศไทย ซึ่งจากข้อมูลผู้ถูกสุนัขกัดที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ผู้ที่ไปรับบริการอาจสูงถึงปีละ    5 แสนราย ซึ่งรัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่สูง นอกจากนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษ   สุนัขบ้า 4 ราย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้การดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และร่วมกันขับเคลื่อนงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้ปลอดจากพื้นที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้มีการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 2565  ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี เพื่อบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่รับผิดชอบระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565