สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ประจำปี พ.ศ. 2564

374
ดัชนีวัน ผู้ใช้ (ครั้ง)
01/10/2020            14
02/10/2020            12
03/10/2020            10
04/10/2020              2
05/10/2020            12
06/10/2020              7
07/10/2020            14
08/10/2020            16
09/10/2020              8
10/10/2020              7
11/10/2020              4
12/10/2020              6
13/10/2020              5
14/10/2020            13
15/10/2020              9
16/10/2020            16
17/10/2020              8
18/10/2020              7
19/10/2020              9
20/10/2020            11
21/10/2020              6
22/10/2020              4
23/10/2020              7
24/10/2020              8
25/10/2020              7
26/10/2020            16
27/10/2020              7
28/10/2020            14
29/10/2020            15
30/10/2020              4
31/10/2020              8
01/11/2020            10
02/11/2020            15
03/11/2020              8
04/11/2020            13
05/11/2020              9
06/11/2020              7
07/11/2020              6
08/11/2020              4
09/11/2020              7
10/11/2020            14
11/11/2020            11
12/11/2020              5
13/11/2020            15
14/11/2020              7
15/11/2020            10
16/11/2020            15
17/11/2020            16
18/11/2020            12
19/11/2020            15
20/11/2020            12
21/11/2020              7
22/11/2020              6
23/11/2020              9
24/11/2020            10
25/11/2020            13
26/11/2020            14
27/11/2020            15
28/11/2020              2
29/11/2020              7
30/11/2020              6
01/12/2020              8
02/12/2020            16
03/12/2020              7
04/12/2020            11
05/12/2020              7
06/12/2020              7
07/12/2020            14
08/12/2020            16
09/12/2020              9
10/12/2020              4
11/12/2020            13
12/12/2020              4
13/12/2020              7
14/12/2020              9
15/12/2020            15
16/12/2020              9
17/12/2020            13
18/12/2020            15
19/12/2020              5
20/12/2020              8
21/12/2020            13
22/12/2020            14
23/12/2020            10
24/12/2020            15
25/12/2020              9
26/12/2020              6
27/12/2020              4
28/12/2020            12
29/12/2020              4
30/12/2020            11
31/12/2020              5
01/1/2021            13
02/1/2021              5
03/1/2021              6
04/1/2021            15
05/1/2021              5
06/1/2021            16
07/1/2021            13
08/1/2021              7
09/1/2021              5
10/1/2021              3
11/1/2021            12
12/1/2021            13
13/1/2021              9
14/1/2021              5
15/1/2021            14
16/1/2021              6
17/1/2021              3
18/1/2021            13
19/1/2021            14
20/1/2021              8
21/1/2021            13
22/1/2021              6
23/1/2021              9
24/1/2021              5
25/1/2021              9
26/1/2021              6
27/1/2021            11
28/1/2021              5
29/1/2021              8
30/1/2021              4
31/1/2021            10
01/2/2021            16
02/2/2021              9
03/2/2021            14
04/2/2021              7
05/2/2021            11
06/2/2021              8
07/2/2021              4
08/2/2021            10
09/2/2021            16
10/2/2021            16
11/2/2021            11
12/2/2021              6
13/2/2021              9
14/2/2021              4
15/2/2021              4
16/2/2021            13
17/2/2021              5
18/2/2021              7
19/2/2021            10
20/2/2021              3
21/2/2021              2
22/2/2021            16
23/2/2021            15
24/2/2021              4
25/2/2021              5
26/2/2021              8
27/2/2021              5
28/2/2021              7
01/3/2021              7
02/3/2021            13
03/3/2021            12
04/3/2021              4
05/3/2021            11
06/3/2021              3
07/3/2021              5
08/3/2021              7
09/3/2021              6
10/3/2021              9
11/3/2021              4
12/3/2021            15
13/3/2021            10
14/3/2021              6
15/3/2021            15
16/3/2021            13
17/3/2021            15
18/3/2021              7
19/3/2021              7
20/3/2021              6
21/3/2021              5
22/3/2021            12
23/3/2021              8
24/3/2021            11
25/3/2021            15
26/3/2021              7
27/3/2021            10
28/3/2021            62
รวม       1,707