ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565

38

“เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 นายสมยศ สาปคำ นายกเทศมนตรตำบลท่าผา ได้เป็นประธานในการจัดประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าผา ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทุกฝ่าย ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ต่อไป