งานป้องกัน

1037
01 มานพนายมานพ ตินนะศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทรศัพท์ 080- 1273889
น้อยโล้ 2นายทวีเกียรติ แปงสาย
พนักงานขับรถยนต์
เอสโซ่ 2นายธีรวุฒิ สาบคำ
พนักงานขับรถยนต์
06 ทัศพันธ์นายทัศพันธ์ ผ่านภพ
คนงานบรรเทาสาธารณภัย

นายจำนง แปงนุจา
คนงานบรรเทาสาธารณภัย

 – ว่าง –
คนงานบรรเทาสาธารณภัย
– ว่าง –
คนงานบรรเทาสาธารณภัย