งานป้องกัน

861
01 มานพนายมานพ ตินนะศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทรศัพท์ 080- 1273889
น้อยโล้ 2นายทวีเกียรติ แปงสาย
พนักงานขับรถยนต์
เอสโซ่ 2นายธีรวุฒิ สาบคำ
พนักงานขับรถยนต์
04 เดชเชาว์วัฒน์ว่าที่ร้อยตรี สรวิชญ์ อุเทน
คนงานบรรเทาสาธารณภัย

นายจำนง แปงนุจา
คนงานบรรเทาสาธารณภัย

06 ทัศพันธ์นายทัศพันธ์ ผ่านภพ
คนงานบรรเทาสาธารณภัย
07 วัชเรนทร์นายวัชเรนทร์ แปงสาย
คนงานบรรเทาสาธารณภัย