งานป้องกัน

1290
01 มานพนายมานพ ตินนะศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทรศัพท์ 080- 1273889
น้อยโล้ 2นายทวีเกียรติ แปงสาย
พนักงานขับรถยนต์
เอสโซ่ 2นายธีรวุฒิ สาบคำ
พนักงานขับรถยนต์
06 ทัศพันธ์นายทัศพันธ์ ผ่านภพ
คนงานบรรเทาสาธารณภัย

นายจำนง แปงนุจา
คนงานบรรเทาสาธารณภัย

นายชินกฤต ปอนแก้ว
คนงานบรรเทาสาธารณภัย

นายอำนาจ นวลอนงค์
คนงานบรรเทาสาธารณภัย