งานการศึกษา

1506
นางสาวเพ็ญนภา แก้วใจบุญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ 089 – 1912288
01 วาสนานางสาววาสนา จิโน
ครู คศ.2
02 สมพรรณ์นางสมพรรณ์ เห็นแก้ว
ครู คศ.1
ครูมะลินางมะลิ อินทนนท์
ครู คศ.1
ผู้ดูแลเด็ก 2

นางสาริณี ปินตาสืบ
ผู้ดูแลเด็ก

06 ธิดารัตน์นางธิดารัตน์ สุขป้อม
ผู้ดูแลเด็ก

นางรัตติกาล รัตตะฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก