โครงการจัดการเลือกตั้ง (การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผาแทนตำแหน่งที่ว่าง)

18

ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าผา ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลท่าผา เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันเสาร์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม เทศบาลตำบลท่าผา ได้จัดการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผาแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕66 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง