การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

33

นายศิวกร ถนอมจิตร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าผา เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าผา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง