การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าผา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ( 30 สิงหาคม 2565)

18

นายศิวกร  ถนอมจิตร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าผา เรียกคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าผา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา และการพิจารณาผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง