การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าผา ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิจากหมู่บ้าน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนประชาคม

25

เทศบาลตำบลท่าผา ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าผา ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนสมาชิก
สภาเทศบาลผู้ทรงคุณวุฒิจากหมู่บ้าน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนประชาคม ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าผา เพื่อร่วมประชุมพิจารณาร่างการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ในโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดหาครุภัณฑ์ในการดำเนินงานบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลท่าผา ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าผาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 / 2566 เพื่อเสนอให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าผาประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 และนำเสนอสภาเทศบาลตำบลท่าผาได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณต่อไป