คณะผู้บริหาร

448
p1(1)นายสมยศ  สาปคำ
นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา
p2(1)นายองอาจ แลสุภา
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา
p3(1)นายธนัท อินทะราชา
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา
p5(1)นายณรงค์ นวลอนงค์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าผา
p6(1)นายชนธัญ ธนบูรณีกุล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา