กองคลัง

495
ผอคลังนางลานีย์ วิจิตรพลเกณฑ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรณิกานางสาวกรรณิกา ศิระประภาชัย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นงนุชนางสาวนงนุช ละม่อม
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
รุจิรานางสาวรุจิรา แปงแสน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
รุ่งนภา ไชยากุล(1)นางรุ่งนภา ไชยากุล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นิชรินทร์ ยศสมุทร์นางสาวนิชาภา ยศสมุทร์
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ