กองช่าง

435
ผอช่างนายณรงค์ เครือไหม
ผู้อำนวยการกองช่าง
ต้อมนายสุทธิชา สุภาการ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
พัฒนรีนางสาวพัฒน์นรี อุดทาคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ชนะนายชนะ สุดไกร
พนักงานสูบน้ำ
ทาชาญนายทาชาญ สุดไกร
พนักงานสูบน้ำ