การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ( 29 ต.ค.62 )

53

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายศิวกร ถนอมจิตร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าผา เรียกประชุม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าผา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง