รายงานผลการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีแถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลท่าผา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

35