มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด – 19 โดย เทศบาลตำบลท่าผา

43

สถานการณ์ในปัจจุบัน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคทั้งยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง การระบาดของโรคดังกล่าวจึงเป็นสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนซึ่งต้องใช้มาตรการเข้มงวดและเร่งด่วนเพื่อควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง เทศบาลตำบลท่าผา จึงขอร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด – 19  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการตลาดสด หาบ เร่ แผงลอย ตามตลาดสดต่างๆ ที่เป็นจุดชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าผาซึ่งมีตลาดสดถึง 3 จุด  และเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงมหัตภัยร้ายจากเชื้อโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 รวมถึงแนวทางป้องกันโรคโควิด – 19