โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลรวมทั้งประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2562

69

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา ได้ดำเนินการจัด

โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลรวมทั้งประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้พนักงานเทศบาลตำบลท่าผา และประชาชนได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ตามหลักการ และเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ ขอบพระคุณท่านศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการกลุ่ใงานศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดลำปาง ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้มา ณ โอกาสนี้ DSC06030_resize DSC06046_resize DSC06047_resize DSC06048_resize DSC06058_resize DSC06073_resize DSC06081_resize DSC06136_resize DSC06161_resize DSC06166_resize