โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลท่าผา ประจำปี 2563

19

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลท่าผา ได้ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลท่าผา ประจำปี 2563 การทำสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากเภสัชกรรมไทยคุณ วนิดา วรรณศรี และครูราตรี ไวสติ ครูกศน.ตำบลท่าผา ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติทำสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง ให้กับประชาชนผู้เข้ารับการอบรม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง