โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

29

เมื่อ วันอังคารที่ 19 และวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าผา ร่วมกับ ปศุสัตว์ อำเภอเกาะคา  ได้ดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ให้กับสัตว์เลี้ยง สุนัข และแมวของประชาชน ทุกหมู่บ้าน  ในเขตเทศบาลตำบลท่าผา ขอบพระคุณพี่ น้อง ประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้