โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 15 บ้านใหม่ หมู่ 2 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ขนาดโครงการ กว้าง 3 เมตร ยาว 257 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 771.00 ตรม. พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าผา

46