ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านสบปุง ซอย 1 หมู่ที่ 3 ลำเหมืองต้นต้นลงสู่แม่น้ำวัง วัดสบปุง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ขนาดโครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดศก. 0.40 เมตรพร้อมบ่อพักน้ำคสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. รวมความยาวทั้งหมดไม่น้อยกว่า 472 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าผา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5

Read more...