จ้างปรับปรุงเว็บไซด์เทศบาลตำบลท่าผา โดยปรับปรุงให้สามารถรองรับการแสดงผลได้ทุกหน้าจอ (responsive website) พร้อมระบบบริหารจัดการเว็บไซด์ที่ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น และเพิ่มส่วนเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) มาแสดงผลยังหน้าเว็บไซด์ของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5

Read more...