วันอาทิตย์, ธันวาคม 15, 2019

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

สขร.

head_OIC_01

<p style=”text-align: center;”>[efb_likebox fanpage_url=”https://www.facebook.com/2242619329310181″ box_width=”340″ box_height=”400″ responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”1″ hide_cover=”1″ small_header=”1″ hide_cta=”0″ locale=”th_TH”]

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

เชื่อมโยงข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

อ่านทั้งหมด

 

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้ง สำนักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ อันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ 1. ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร 2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป 3. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20...

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด